Rehberlik Araştırma Merkezine Yetersizlik Nedeniyle Yapılan Başvuruların ve Önerilen Destek Eğitim Programlarının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-19 10:32:03.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 18-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özel eğitim alanı, “eğitimde feda edilecek fert yoktur.” ilkesine bağlı olarak herkesçe kabul edilmiş eğitim-öğretim sürecinin dışında kalan bireyleri de kapsadığından bu kişileri tanılayacak, eğitimi için örnek destek eğitim programı hazırlayacak bir kuruma ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla Türkiye’de 1954 yılından itibaren büyük illerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) çatısı altında rehberlik ve araştırma Merkezleri (RAM) kurulmaya başlanmıştır. RAM’ların işleyişini yönetmeliklerle biçimlendiren Milli Eğitim Bakanlığı bu amaçla son olarak 2006 ve 2018 yıllarında “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetli Yönetmeliği” yayınlamıştır. Bu çalışmada 2022 yılında Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne ilk kez başvuru yapan ve özel eğitim bölümü tarafından ilk kez incelenen bireylerin yetersizlik alanları ile bu doğrultuda önerilen destek eğitim programlarının incelenmesi amaçlanmıştır.  Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği ile veriler elde edilmiştir. İncelenen örneklemde iki ölçüt temel alınmıştır.  Bunlardan ilki Samsun RAM’a ilk kez başvuran olmak diğeri ise tanının destek eğitim programına uygun olmasıdır. 2022 yılında yapılan başvurular ile başvuru sonrası ilk kez incelenen birey sayısında erkeklerin kızlara oranla daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. Görme yetersizliği tanısı alan bireylerin sayısı en az olurken zihinsel yetersizlik nedeniyle incelenen birey sayısı en fazla olduğu görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan destek eğitim programı bu araştırmada yer alan yetersizlik türlerini kapsamaktadır. Oysaki rehberlik araştırma merkezlerine eğitsel tanı için başvuran farklı yetersizlik türüne sahip olan bireyler de bulunmaktadır. Başta Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olmak üzere Duygusal ve Davranış Bozukluğu gibi yetersizlikler için yalnızca resmi tedbir kararı çıkmaktadır. Bu karar, ilgili kararı uygulayanlar için okul genelinde zorluklara neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm yetersizlik türlerine uygun destek eğitim programının geliştirilmesi gerek yetersizliği yaşayan bireyler için gerekse uygulayıcılar için eğitim sürecinin daha etkili gerçekleşmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In the field of special education, "there is no individual to be sacrificed in education." Since it includes individuals who are outside the generally accepted education-training process based on the principle of education, there was a need for an institution that would identify these individuals and prepare an exemplary support training program for their education. For this purpose, guidance and research centers (RAM) began to be established under the umbrella of the Provincial Directorate of National Education (MEM) in major provinces in Turkey since 1954. The Ministry of National Education, which shapes the functioning of RAMs with regulations, published the "Special Education and Guidance Service Regulation" for this purpose in 2006 and 2018. In this study, it was aimed to examine the deficiency areas of individuals who applied to Samsun Guidance and Research Center for the first time in 2022 and were examined by the special education department for the first time, and the support education programs recommended in this direction. Data was obtained using the document analysis technique, one of the qualitative research methods. The sample examined was based on two criteria. The first of these is to apply to Samsun RAM for the first time and the other is that the diagnosis is suitable for the support training program. It is noteworthy that with the applications made in 2022, the number of individuals examined for the first time after the application is more male than female. While the number of individuals diagnosed with visual impairment is the lowest, the number of individuals examined due to mental disability is the highest. The support education program prepared by the Ministry of National Education covers the types of disabilities included in this research. However, there are also individuals with different types of disabilities who apply to guidance research centers for educational diagnosis. Only official precautionary measures are issued for disabilities such as Emotional and Behavioral Disorders, especially Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. This decision may cause school-wide difficulties for those who implement the relevant decision. For this reason, it is thought that developing a support training program suitable for all types of disabilities will help the training process to be more effective both for individuals with disabilities and for practitioners.

Keywords